UA-71813905-1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) OPTYK FILEMON – Jolanta Mach siedzibą w Mikołowie 43-190 przy ul. Pszczyńska 14, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem Regon: 363130394, NIP: 6441625672, informuje, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Optyk Filemon – Jolanta Mach,
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie w przypadkach przewidzianych przez RODO, w szczególności w oparciu o następujące podstawy:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (np. zrealizowanie złożonego zamówienia, wystawienie faktury) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. odpowiedź na prośbę przesłania oferty),
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Optyk Filemon – Jolanta Mach (np. obowiązki sprawozdawcze, podatkowe, administracyjne),
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Optyk Filemon – Jolanta Mach lub przez stronę trzecią (np. podmiot świadczący usługi na rzecz Optyk Filemon – Jolanta Mach),
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być dla celów: zawarcia i wykonywania umów
  z Państwem, obsługi zgłaszanych przez Państwa spraw, reklamacji i zgłoszeń, windykacji naszych należności, marketingu i analiz rynkowych, jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych, jakie ciążą na Optyk Filemon – Jolanta Mach (takich jak obowiązki podatkowe i administracyjne),
 4. odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne, doradcze, prawne, pocztowe i przewozowe, administracyjne, usługi bezpieczeństwa oraz promocyjno-marketingowe, a także nasi dostawcy,
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowej,
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres, w jakim są one niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 4,
 7. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w tym celu prosimy o przesłanie do nas prośby listownie na adres siedziby lub e-mailowo na adres kontakt@optykfilemon.pl
 8. mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdyby uznali Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub polskiej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.